فهرست بستن

YUSUFBEY F1

نوع رقم : هیبرید فضای باز و گلخانه ای
بوته : بوته ای قوی ، رشد بوته تا پایان دوره برداشت
 میوه : دارای گوشت ترد و ضخیم محوطه دانه داخل میوه کوچک یکنواختی عالی از لحاظ شکل وسایز،درهنگام برداشت وزن هرمیوه 2-2.5  کیلوگرم ، 2میوه در برداشت اول در هر بوته با مزه بسیار عالی و شیرین و بریکس 12-13
 زود رسی و عملکرد : رقمی زود رس و دارای عملکرد بالا
 مقاومت : مقاوم به ترک خوردگی
 تحمل پذیری : مناسب کشت بهاره و تابستان در فضای باز و بهاره و پاییزه در گلخانه.